ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการลำดับรายการวันที่
1แจ้งประเมินภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256524 ส.ค. 2565
2เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่20 มิ.ย. 2565
3ประกาศ ยกเลิกและหยุดการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในลักษณะถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้าน23 พ.ค. 2565
4ปิดศูนย์พักคอยระดับชุมชน (Community IsoIation) ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่20 พ.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชุมโครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ประจำปี 256518 พ.ค. 2565
6รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.256526 เม.ย. 2565
7ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่21 ม.ค. 2565
8รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ต.ค. 2564
9กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลคลองใหญ่13 ก.ย. 2564
10การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%24 ส.ค. 2564
11ประชาสัมพันธ์คำสั่งการมอบหมายงาน การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการแทน การมอบหมายอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่29 มี.ค. 2564
12คำสั่ง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโครงการถนนคนเดินเทศบาลตำบลคลองใหญ่ จำนวน 17 รายการ22 ธ.ค. 2563
13มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ3 พ.ย. 2563
14มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน10 ต.ค. 2563
15มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ต.ค. 2563
16มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่19 มิ.ย. 2563
17มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง13 มิ.ย. 2563
18มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี1 พ.ค. 2563
19มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256310 ม.ค. 2563
20นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25637 ม.ค. 2563

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
358
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
786
เดือนที่แล้ว
880
ปีนี้
2,763
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
12,567
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 358 112 786 880 2,763 6,972 12,567 34.232.62.64