ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

back office


ลำดับรายการวันที่
1การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256626 มิ.ย. 2566
2แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 มี.ค. 2566
3มาตราการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต20 ก.พ. 2566
4มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20 ก.พ. 2566
5มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพอการทุจริต20 ก.พ. 2566
6มอบหมายอำนาจหน้าที่ภายในส่วนราชการ8 ก.พ. 2566
7มอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด8 ก.พ. 2566
8ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่22 พ.ย. 2565
9มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน3 ต.ค. 2565
10แจ้งประเมินภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256524 ส.ค. 2565
11เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่20 มิ.ย. 2565
12ประกาศ ยกเลิกและหยุดการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในลักษณะถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้าน23 พ.ค. 2565
13ปิดศูนย์พักคอยระดับชุมชน (Community IsoIation) ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่20 พ.ค. 2565
14 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชุมโครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ประจำปี 256518 พ.ค. 2565
15รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.256526 เม.ย. 2565
16ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่21 ม.ค. 2565
17รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ต.ค. 2564
18กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลคลองใหญ่13 ก.ย. 2564
19การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%24 ส.ค. 2564
20ประชาสัมพันธ์คำสั่งการมอบหมายงาน การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการแทน การมอบหมายอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่29 มี.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว
2,905
ปีนี้
22,000
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
31,804
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 99 105 162 2,905 22,000 6,972 31,804 34.229.63.28