ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการลำดับรายการวันที่
1 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล พ.ศ. 2542 5 ก.ค. 2564
2จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2542 5 ก.ค. 2564
3การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2542 5 ก.ค. 2564
4สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542 5 ก.ค. 2564
5 การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2542 5 ก.ค. 2564
6ตลาด พ.ศ. 2542 5 ก.ค. 2564
7 การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2545 5 ก.ค. 2564
8การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 5 ก.ค. 2564
9กำหนกำหนดบริเวณห้ามขุดดินและถมดิน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 5 ก.ค. 2564
10 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2554 5 ก.ค. 2564
11การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 5 ก.ค. 2564
12การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 5 ก.ค. 2564
13พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552) 5 ก.ค. 2564
14พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549) 5 ก.ค. 2564
15พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 5 ก.ค. 2564
16 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 5 ก.ค. 2564
17พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่้นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 5 ก.ค. 2564
18 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553)5 ก.ค. 2564
19พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)5 ก.ค. 2564
20พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 5 ก.ค. 2564

1 2 3 4 5   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
361
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
786
เดือนที่แล้ว
880
ปีนี้
2,763
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
12,567
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 361 112 786 880 2,763 6,972 12,567 34.232.62.64