ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร
    ๑) ถนนภายในเขตเทศบาล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๔ สาย
        - ถนนเทศบาล ๑ (ถนนมุ่งคีรี)
        - ถนนเทศบาล ๒ (ถนนชำนิอนุสรณ์)
        - ถนนเทศบาล ๓ (ถนนราษฎร์พัฒนา)
        - ถนนเทศบาล ๔ (ถนนราษฎร์บำรุง)
        - ถนนเทศบาล ๕ (ถนนเพชรพงษ์)
        - ถนนเทศบาล ๖ (ถนนคลองจากสายล่าง)
        - ถนนเทศบาล ๗ (ถนนสายสนามบิน)
        - ถนนเทศบาล ๘ (ถนนวรรณกิจ)
        - ถนนเทศบาล ๙ (ถนนล้อมวารี)
        - ถนนเทศบาล ๑๐ (ถนนเกษมศิริ)
        - ถนนเทศบาล ๑๑ (ถนนราษฎร์อุทิศ)
        - ถนนเทศบาล ๑๒ (ถนนประไพอนุสรณ์)
        - ถนนเทศบาล ๑๓ (ถนนนภาวัลย์)
        - ถนนเทศบาล ๑๔ (ถนนบำรุงสุข)
สะพานสายหลัก เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ สาย และส่วนใหญ่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างภายในเขตเทศบาล และมีหนึ่งสายที่สัญจรเข้าตัวจังหวัดตราดการจัดพื้นที่สำ หรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จัดพื้นที่บนถนนสายหลักและมีการเก็บค่าธรรมเนียมบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่
    ๒) แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ มี ๒ แห่ง
    ๓) การจัดการขนส่งมวลชน ไม่มี ส่วนใหญ่เป็นรถสองแถวรับจ้าง รถแท็กซี่ รับจ้างโดยมีรถยนต์ และรถตู้ ประจำเส้นทางคลองใหญ่ – ตราด และ เส้นทาง คลองใหญ่ – หาดเล็ก 

การประปา 
เป็นของการประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานตั้งในเขตเทศบาลตำบล 
    ๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ๑,๕๗๒ ครัวเรือน
    ๒) การประปาส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าของ
    ๓) น้ำประปาที่ผลิตได้จำนวน ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย จำนวน ๒,๒๙๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
    ๔) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา อ่างเก็บน้ำบางอิน และแหล่งน้ำดิบสำรอง ใช้ที่อ่างเก็บน้ำเขาวง
การไฟฟ้า
    ๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑,๗๘๗ ครัวเรือน
    ๒) พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าเกือบ ๑๐๐ % ของพื้นที่ทั้งหมด
    ๓) ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) จำนวน ๙๐ จุด และครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล
การสื่อสาร
    ๑) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่มีจำนวน ๑,๓๒๕ หมายเลข
    ๒) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน ๓๙ หมายเลข
    ๓) จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุด (ไม่มี)
    ๔) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ ๑ แห่ง
    ๕) สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ (ไม่มี)
    ๖) สื่อมวลชนในพื้นที่ มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เช่น ตราดเดลี่, สาส์นเมืองตราด (สำนักงานอยู่ในจังหวัดตราด) ,เอกรัฐตราด และมีข่าวออกทางเคเบิลทีวีในพื้นที่โดยมีเอกชนเป็นเจ้าของ
    ๗) ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ในเขตเทศบาล โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล ส่วนของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ยังไม่มีการดำเนินการ (ของเก่าชำรุดยังไม่ได้ดำเนินการใหม่) 
    ๘) หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ เช่น อำเภอคลองใหญ่ สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข และหน่วยงานข่าวทางทหาร

ลักษณะการใช้ที่ดิน
    แสดงลักษณะการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ในเขตพื้นที่และขนาดพื้นที่โดยประมาณ กล่าวคือ
    - พื้นที่พักอาศัย ๖๒๘.๖๗ ไร่ - พื้นที่เกษตรกรรม ๒๑๐.๕๕ ไร่
    - พื้นที่พาณิชยกรรม ๑๓๒.๙๔ ไร่ - พื้นที่อุตสาหกรรม ๓๒.๔๑ ไร่
    - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ ๑๗๒.๔๒ ไร่ - พื้นที่ตั้งสถานศึกษา ๑๙๒.๗๒ ไร่
    - สวนสาธารณะ/นันทนาการ ๒๑.๗๑ ไร่ - พื้นที่ว่าง ๑๗๑.๖๘ ไร่ 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
358
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
786
เดือนที่แล้ว
880
ปีนี้
2,763
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
12,567
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 358 112 786 880 2,763 6,972 12,567 34.232.62.64