ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

back office


ข้อมูลด้านสังคม
๑. ชุมชน จำนวน ๑๑ ชุมชน จำนวนบ้าน ๒,๓๙๓ หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชน รวม ๕,๔๖๔ คน (ข้อมูล : จากสำนักบริหารการทะเบียนท้องถิ่น ณ เดือนตุลาคม 2559)
๒. ศาสนา
      ๑) ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ วัด จำนวน ๑ วัด
      ๒) ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ไม่มี
      ๓) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ไม่มี
      ๔) ผู้นับถือศาสนาอื่น ไม่มี

๓. วัฒนธรรม
      ประเพณีท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่จะเป็นการจัดงานของเอกชนร่วมกับราชการกล่าวคือ
      ก. ประเพณี งานประจำปีศาลเจ้าแม่คลองใหญ่ จะมีก่อนวันตรุษจีนโดยนับตามปฏิทินจีน จำนวน ๒๐ วัน โดยในงานกรรมการจะจัดให้มีการเล่นมหรสพ และจำหน่ายสินค้า โดยจัดขึ้นจำนวน ๕ วัน ระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
      ข. ประเพณี ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ นิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาตร ช่วงเช้าและให้พรแก่ประชาชนในพื้นที่
      ค. ประเพณี วันสงกรานต์ของไทย ส่วนใหญ่จัดพิธีที่วัดคลองใหญ่ และมีการเล่นสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๑๓ –๑๕ เมษายนของทุกปี มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ขบวนแห่รถบุปผชาติ การแสดงดนตรี และมอบของขวัญที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ
๔. การศึกษา
     ในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ มีโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาตราด จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ ๒ ตำบลคลองใหญ่ โดยมีการเรียนการสอนดังนี้
     ระดับก่อนประถมศึกษา
       - จำนวนห้องเรียน ๕ ห้องเรียน
       - จำนวนครู อาจารย์ ๕ คน
       - จำนวนนักเรียนชาย ๖๕ คน นักเรียนหญิง ๗๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๓ คน
     ระดับประถมศึกษา
       - จำนวนห้องเรียน ๑๕ ห้องเรียน
       - จำนวนครู อาจารย์ ๒๕ คน
       - จำนวนนักเรียนชาย ๒๕๘ คน นักเรียนหญิง ๒๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๔๖๒ คน
     และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ ซึ่งเทศบาลตำบลคลองใหญ่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน มีจำนวนนักเรียน ๗๒ คน
     การศึกษานอกโรงเรียน มี ๑ แห่ง โดยขอใช้สถานที่จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีผู้เรียน ประมาณ ๗๕ คน

๕. กีฬาและนันทนาการ/พักผ่อน
     ๑) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง
     ๒) สนามฟุตบอล จำนวน ๑ แห่ง
     ๓) สนามบาสเก็ตบอล จำนวน ๑ แห่ง
     ๔) สนามตะกร้อ จำนวน ๑ แห่ง
     ๕) ห้องสมุดประชาชน ๑ แห่ง
     ๖) สวนสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง
     ๗) สนามเด็กเล่น จำนวน ๑ แห่ง
     ๘) สนามกีฬาในร่ม (ฟิตเนส) ๑ แห่ง

๖. สาธารณสุข
     ๑) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ไม่มี
     ๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑ แห่ง
     ๓) คลีนิคเอกชน จำนวน ๙ แห่ง

๗. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ๑) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ๑ ครั้ง
     ๒) ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นผู้เสียชีวิต – คน บาดเจ็บ – คน
     ๓) รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน แยกเป็น ขนาดจุ ๓,๐๐๐ ลิตร รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๔ คัน จุน้ำได้ ๖,๐๐๐ ลิตร ๒ คัน และจุน้ำได้ ๑๒,๐๐๐ ลิตร ๒ คัน รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑ คัน จากกรมการปกครอง ปี ๒๕๔๙ รถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๒ คัน เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๕ เครื่อง
     ๔) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน ๑ เครื่อง ถังเคมีดับเพลิง จำนวน ๒๖๖ ถัง
     ๕) พนักงานดับเพลิง จำนวน ๑๑ คน
     ๖) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๙๒ คน
     ๗) การฝึกซ้อมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย มีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง และความรู้วีธีการดับเพลิงเบื้องต้นเป็นประจำ  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว
2,905
ปีนี้
22,000
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
31,804
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 95 105 162 2,905 22,000 6,972 31,804 34.229.63.28