ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
๑. สภาพทั่วไป
      เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ สำนักงานเทศบาลได้ย้ายมาอยู่สำนักงานอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดตราด ๗๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตเทศบาล ๒.๕ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๑,๕๖๒.๕ ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ๙.๕๒ เมตร ซึ่งเป็นที่ราบแคบๆ อยู่ระหว่างเทือกเขาบรรทัดกับทะเลอ่าวไทย อยู่ในพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

            ๑.๑ ที่ตั้ง
                  เทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอคลองใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ หมู่บ้าน มีชุมชนจำนวน ๑๑ ชุมชน
            ๑.๒ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒.๕ ตารางกิโลเมตร
            ๑.๓ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง
                 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ (แยกซอยเคนจิ)
                 ทิศใต้           ติดต่อกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ (โรงน้ำแข็ง บ.นรินทร์โชค จก.)
                 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองใหญ่ (ปั๊ม ปตท.)
                 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย
            ๑.๔ ประชากร
                  แยกจำนวนราษฎรตามทะเบียนราษฎรที่คัดแยกจากสำนักทะเบียนอำเภอคลองใหญ่ เมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเทศบาลตำบลคลองใหญ่ มีพื้นที่ไม่เต็มทั้งสามหมู่บ้านของตำบลคลองใหญ่ แต่ข้อเท็จจริงมีประชากรแฝงมาใช้บริการสาธารณูปโภค อุปโภคและบริโภคในพื้นที่ เช่น ผู้อพยพไทยเกาะกง คนต่างด้าวที่มิได้มีสัญชาติไทย โดยเข้ามาประกอบอาชีพแต่ไม่สามารถมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ อีกทั้งมิได้ย้ายถิ่นที่อยู่เข้ามาในเขตเทศบาล จึงทำให้จำนวนประชากรไม่เพิ่มขึ้นทั้งๆที่สภาพความเป็นจริงประชากรมีมากกว่าทะเบียนราษฎร ซึ่งคาดว่ามีประชากรแฝงประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ คน เขตการปกครองดูแล พื้นที่ ๒.๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ ๒, ๓ และหมู่ ๗ ของตำบลคลองใหญ่ รวมประชากรทั้งสิ้น ๕,๔๖๔ คน แยกเป็นชาย ๒,๗๐๓ คน หญิง ๒,๗๖๑ คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๓๙๓ หลังคาเรือน ประกอบด้วย หมู่ ๒ จำนวน ๘๗๔ หลังคาเรือน หมู่ ๓ จำนวน ๕๐๕ หลังคาเรือน และหมู่ ๗ จำนวน ๑,๐๑๔ หลังคาเรือน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่
จำนวนประชากร (คน)                
ลำดับที่                ชื่อชุมชน                หมู่ที่               ชาย           หญิง              รวม(คน)             ครัวเรือน(หลังคาเรือน)                                                   
    ๑                 บ้านคลองใหญ่              ๒                ๓๙๓           ๔๖๒               ๘๕๕                           ๓๓๙
    ๒                 ท่าหลวง                      ๒                ๒๒๗           ๒๒๑               ๔๓๘                            ๓๖๘
    ๓                 ตลาดสด                      ๒                ๑๑๘           ๑๔๘               ๒๖๖                            ๑๖๗
    ๔                เพชรพงษ์                     ๓                ๑๗๕           ๑๖๐                ๓๓๕                           ๑๔๑
    ๕                ท่าเรือ                          ๓                ๒๔๑           ๒๔๓               ๔๘๔                           ๑๗๕
    ๖                บ่อมะหาด                      ๓               ๑๘๓           ๑๙๑                ๓๗๔                           ๑๘๙
    ๗                สนามบิน                       ๗               ๒๑๔           ๒๕๒                ๔๖๖                           ๒๔๐
    ๘                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ          ๗               ๓๙๖            ๓๕๒              ๗๔๘                         ๒๒๗
    ๙                สวนมะพร้าว                   ๗               ๓๐๗            ๓๐๕               ๖๑๒                           ๒๑๗
   ๑๐               โรงโป๊ะ                         ๗               ๒๔๗            ๒๔๘               ๔๙๕                          ๑๘๖
   ๑๑               ศาลเจ้าแม่                     ๗               ๒๐๒            ๑๘๙               ๓๙๑                           ๑๓๔
                                 รวมทั้งสิ้น                           ๒,๗๐๓         ๒,๗๖๑            ๕,๔๖๔                        ๒,๓๙๓
หมายเหตุ (ข้อมูล : จากสำนักบริหารการทะเบียนท้องถิ่น ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙)
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,720
เดือนที่แล้ว
2,091
ปีนี้
15,495
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
25,299
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 92 46 1,720 2,091 15,495 6,972 25,299 44.192.115.114