ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการวิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
"วิสัยทัศน์"
"ร่วมคิด ร่วมทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข "

"
พันธกิจ"
     1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการจัดการความร่วมมือระหว่างชุมชนและท้องถิ่น
     2.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทักษะ การประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
     3.พัฒนาระบบการอยู่อย่างพอเพียง และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของรัฐบาล
     4.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปการให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

"ยุทธศาสตร์การพัฒนา"
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ป้องกันการระบาดของยาเสพติดให้โทษ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การศาสนาและงานประเพณี
     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยวและสินค้าประจำตำบล สนับสนุนให้ประชาชนใช้วิถีชีวิตตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบการคมนาคมให้สะดวกและทั่วถึง
     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ส่งเสริมบุคคลากร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

"นโยบายของผู้บริหารด้านพัฒนา"
     1.นโยบายเร่งด่วน
          1.1 รณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
          1.2 เตรียมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน
          1.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย
          1.4 ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคระบาดและโรคติดต่อในฤดูฝน
 
     2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
          2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกระบบโรงเรียนโดยสอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
          2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการต่างๆแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้มีโอกาสใช้เวลาว่างออกกำลังกาย แข่งขันกีฬาร่วมกับหมู่คณะ
          2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน ประชาชน หน่วยงานของรัฐ และท้องถิ่น
          2.4 พัฒนาตลาดสดให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวกและปลอดภัยจากพาหะนำเชื้อ เช่นหนู แมลงสาบ สุนัขจรจัด สิ่งปฏิกูล มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
          2.5 สนับสนุนกิจกรรม และจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
          2.6 จัดให้มีหรือปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายแก่ประชาชน
          2.7 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
     3.นโบายด้านเศรษฐกิจ
          3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้วิถีชีวิตโดยระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
          3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยวและสินค้าประจำตำบล
          3.3 ส่งเสริมทั้งส่วนภาครัฐและเอกชน ในด้านการลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
          3.4 สนับสนุนด้านการจัดหางานสำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆนอกพื้นที่เพื่อเป็นการลดการว่างงาน
          3.5 ติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ซึ่งมีความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพประมง การท่องเที่ยว และการส่งออก-นำเข้าสินค้า
 
     4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          4.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหลัก ตรอก ซอย ให้เพียงพอและทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและรองรับการคมนาคมขนส่งอย่างมีมาตรฐานปลอดภัย
          4.2 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำและแนวกั้นตลิ่งเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
          4.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการบริการด้านประปา ไฟฟ้า และสื่อสารโทรคมนาคมอย่างเพียงพอทั่วถึงในเขตเทศบาล
          4.4 ศึกษาการวางผังเมืองเพื่อให้การขยายตัวของเมืองมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบ
 
     5.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
          5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
          5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นโดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพโปร่งใส
          5.3 ดำเนินการปกครองและบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่วถึง
          5.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          5.5 จัดให้มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป ให้เหมาะสมกับปริมาณงานของท้องถิ่นและกรอบอัตรากำลัง
          5.6 เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยใช้ระบบคุณธรรมและจัดสวัสดิการต่างๆตามความเหมาะสม
          5.7 จัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน หอประชุม อาคารบรรเทาสาธารณภัย อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
          5.8 จัดให้มีและปรับปรุงพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียงต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
          5.9 ศึกษาและปรับปรุงด้านการพัฒนารายได้ของเทศบาล ในด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และกิจการพาณิชย์
          5.10 ประสานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่น
          5.11 พัฒนาระบบป้องกันภัย รวมทั้งสนับสนุนในการตั้งมวลชน เพื่อเป็นกำลังของท้องถิ่นในยามไม่ปกติ
 
     6.นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          6.1 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนการสร้างปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ
          6.2 ควบคุมการกำจัดน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
          6.3 ศึกษาวิธีการกำจัดขยะ ประสานงานกับท้องถิ่นข้างเคียงในเขตอำเภอคลองใหญ่ เพื่อวางแนวทางโครงการศูนย์กำจัดขยะรวมและ/หรือจัดหาแหล่งทิ้งขยะเพิ่มเติม
 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
360
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
786
เดือนที่แล้ว
880
ปีนี้
2,763
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
12,567
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 360 112 786 880 2,763 6,972 12,567 34.232.62.64